zavřít
Upravit životopis

Životopis

Maria je matkou Ježíše Krista a manželkou Josefa. Maria - ukazatel pro křesťanský život
Hledáme-li v evangeliu člověka, který může být ukazatelem pro náš křesťanský život, setkáme se s Marií. Máme ji před sebou v různých situacích, ve kterých se i my, lidé 21. století, znovu nacházíme.

Podívejme se například na Marii při zvěstování. Přichází k ní anděl, představuje se jí jako posel smlouvy, kterou s ní chce Bůh uzavřít. Maria svým „ano“ umožnila Bohu, aby se skrze ni mohl stát na zemi člověkem. Nestačí, že si ji Bůh vyvolil. Potřebuje i její souhlas. Teprve tímto „ano“ se uskutečňuje tajemství vtělení. Víra se zde mění na okamžitou připravenost.

Také my prožíváme okamžiky „zvěstování“, okamžiky jasného Božího volání, chvíle, které od nás vyžadují životní rozhodnutí! Rozhodnutí, které nás vybízí všeho zanechat, všeho se odvážit a věřit, že krok, který se od nás požaduje, je přes svou možnou tvrdost výrazem Boží lásky, a že slouží k uskutečnění toho, co s námi Bůh zamýšlí. Jistěže takové pozvání mnohdy neodpovídá plánu, který jsme si snad pro svůj život udělali. Avšak vůle Boží má pro nás nakonec ve všech důsledcích větší cenu než naše plány.

Velikost Marie
Jedna žena ze zástupu zvolala: Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily! Ježíš však řekl: Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. (srov. Lk 11,27-28). Kdo slyšel a zachovával Boží slovo? Maria! V tom je její nesmírná velikost, nejen v příbuzenské blízkosti s Ježíšem. Velikost Marie spočívá právě v tom, že slyšela a zachovávala Boží slovo.

Jádro mariánské úcty
Maria řekla služebníkům: ´Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne.´ (srov. Jan 2,1-11)
Touto jedinou větou nám Maria otevírá cestu k absolutní důvěře vůči Synu.
Tato věta představuje jádro mariánské úcty.